Alumni Wing2

Wing รุ่นที่ 2

คุณ เกศรินทร์ เหล่าศิริรัตน์ (แอปเปิ้ล)
River engineering co.,ltd.
คุณ เฉลิมพล ไพศาลธนกุล (ทอม)
บริษัท เชอร์ชิล เฮ้าส์ จำกัด
คุณ เฉียบวุฒิ คุปสิริกุล (หมู)
Table X
คุณ เตฌิณ โสมคำ (Roger)
Ro2 Co,.Ltd
คุณ เทพวรรณ คณินวรพันธุ์ (บาส)
ZAAP PARTY
คุณ เมทินี สิทธิกรเมธากุล (อ้อม)
Papaya watch gallery
คุณ เอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ (ป้อ)
Siam Alpha Capital
คุณ เอกพงษ์ หริ่มเจริญ (เอก)
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณ แบ็ด สีตะประดิษฐ์ (Batto)
B S Estate Holding
คุณ แพรพรรณ ธรรมวัฒนะ (แพร)
Play House (THAILAND) Co., Ltd
คุณ กฤษฎา ธนตระกูลวงศ์ (อ๊อฟ)
Honma Co.,Ltd
คุณ กษมา ศิลาชัย (จูน)
Madamegusga Co., Ltd.
คุณ จรุงพันฑ์ เชนยะวณิช (เบอร์ดี้)
N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
คุณ จักรกฤติ สายสมบูรณ์ (ป้อ)
MAGURO group
คุณ จันทร์จรัส กลิ่นประทุม (พราว)
Only Amy’s
คุณ ชมพูนุช ปูรานิธี (ยุ้ย)
บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์
คุณ ชวลิต สีบัวเลิศ (เอิท)
บริษัท มีเดีย วิช จำกัด
คุณ ชาญวิทย์ วิภูศิริ (วิทย์)
บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
คุณ ชาญ่า ณ นคร (ชาญ่า )
Menya Itto Co.,Ltd.
คุณ ชาลิสา พูลวรลักษณ์ (ทิพย์)
Major Hollywood
คุณ ชินภัทร นำไพศาล (ชิน)
บริษัท ทรัพย์ไพศาล โดโลไมต์ จำกัด
คุณ ญาณิกา จูรณาลักษณ์ (ฝน)
Veneta
คุณ ฐิติมา ถิรกิจพงศ์ (เชอรี่)
บริษัท พีแอนด์บี รัชดาโฮเต็ล จำกัด
คุณ ณฐกฤต วรรณภิญโญ (Jop)
TV Thunder Plc.
คุณ ณัฏฐ์ปุณณภา นันทพัทธ์นพิน (เจเจ)
Dhevan Dara Co., Ltd.
คุณ ณัฏฐพงศ์ นันทธเนศ (คิ้ว)
บริษัท SAI Autoparts
คุณ ณัฏฐวัฒน์ วุฒิ (บอล)
บจก.เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
คุณ ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (จ๋า)
บริษัท บีอลิส จำกัด
คุณ ณิชมน วิริยะลัมภะ (มุ้งมิ้ง)
บจก. ชัชชัยเภสัช
คุณ ดิฐพล วิศวรากูร (ต้อง)
บ.วิศวพลแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด
คุณ ตรัยลักษณ์ วงศ์จิรัฐิติกาล (เคี้ยง)
บริษัท วี พาวเวอร์ เซิร์ฟ จำกัด
คุณ ตรีประดับ อนันด์ (ปุ้ย)
Mihara Tofuten Bangkok
คุณ ทนงศักดิ์​ ชูพงศ์วัฒนา (เว้ง)
Betagro
คุณ ทองพล อุลปาทร (ตั๋ง)
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล (โปเต้)
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
คุณ ธนนท์ พงศ์ธนา (อาร์ท)
Art distribution
คุณ ธนพล สีแสงทอง (ที)
บริษัท เอ เอส เจมส์ จำกัด
คุณ ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ​(กก)
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
คุณ ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต (แม็กซ์)
บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ ธนัย สูตะบุตร (นต)
โรงเรียน พิชญศึกษา
คุณ ธนิกานต์ สิริประภาวรรธน์ (แนตตี้)
Nene (Thailand) Co,. Ltd
คุณ ธนิชญาภาฐิก์ สิริรัชฏานุภาพ (First)
Neethi corporation
คุณ ธนิภา หงษ์พานิช (แพร)
DLA Piper (Thailand) Limited
คุณ ธรินทร์ ธนียวัน (ทิน)
Grab
คุณ ธัชพล มานะสมจิตร (แพน)
บริษัท แมนสุขภัณฑ์ 1999 จำกัด
คุณ ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ (หนึ่ง)
Small World For Kids Co., Ltd.
คุณ ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (กิม)
บริษัท Salesarm thailand
คุณ ธีรสันต์ นรินทร์สุขสันติ (Ken)
T.M.T. Land
คุณ นงลักษณ์ โกวัฒนะ (ลักษณ์)
บริษัท เบสลิน กรุ๊ป
คุณนฤณา โลหะจรูญ (เหลี่ยง)
IFF
คุณ นัทธ์วีรินทร์ ตั้งเมืองทอง (นิว)
บริษัท สิงห์พิจิตรนำชัย จำกัด
คุณ วรพจน์ อำนวยพล (บอย)
SKY ICT Public Company Limited
คุณ ณดล ธัญญากรดิลก (โอ๋)
O MOBILE CO.,LTD.
คุณ สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล (หมู)
Millcon Steel Plc.
คุณ นุพงศ์ พรประภา (เพชร)
Lindo Mobilia Company Limite
คุณ บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี (ปุ๊)
Samsung Mobile
คุณ ปกรณ์ มงคลธาดา (ป๊อป)
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
คุณ ประเสริฐ ทองเรืองโรจน์ (กอล์ฟ)
World cool air company limited
คุณ ประวีณ ปัญญาสกุสวงศ์ (เอ)
บริษัท ยุทธพรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
คุณ ปรัชญ์ปรียา เชียร์ศิริกุล (พลอย)
Q media_design corporation .,ltd
คุณ ปริยะ วิมลโนช (เตอร์)
บริษัท วิมลโนช จำกัด
คุณ ปริยาณัฏฐ์ เชียร์ศิริกุล (พริม)
Q media design corporation co.,Ltd
คุณ พงศกร เลิศธนพันธุ์ (อั้ม)
Dcolordiamond
คุณ พงศ์กรณ์ การุญ (โก้)
บริษัท Yell Advertising
คุณ พรรณวดี ระติสุนทร (หนิง)
Baker McKenzie
คุณ พลพีร์ สุวรรณฉวี (เต้ย)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
คุณ พลอยนัฎชา เพิ่มสินทวี (พลอย)
หจก.โคลเวอร์กรุ๊ป เน็ทเวิร์ค
คุณ พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์ (แป้ง)
Siam Winery Trading Plus Co,. LTD
คุณ พศิน จารุทรรศนกุล (เปา)
Independent Investor
คุณ พัชราภรณ์ เจริญนิตินนท์ (แอน)
Financial Prime
คุณ พิชามญชุ์ กิจก่อทรัพย์ (พริม)
Apk Group
คุณ พิพัฒน์ กวีก้องเกียรติ (ซ้ง)
บริษัท เกียรติก้อง ออโต เซอร์วิส จำกัด
คุณ พิมพ์ชนะ เอกชัย (เจ็ม)
บริษัท พิมพลัส พีอาร์ จำกัด
คุณ พิมพ์พิมล พัฒนวิมล (มุ้ย)
S M P Industry Co., Ltd.
คุณ ภัทร จึงกานต์กุล (พัท)
ด๊อกเตอร์โซล (ไทยแลนด์)
คุณ ภัทรพงษพันธ์ แม้นเจริญ (แบงค์)
บริษัท ไทยรอยัลไอศกรีม จํากัด
คุณ ภัสสร ศรีผดุงพร (จ๋า)
บจก.ลานนาไทยขนส่ง
คุณ ภานุ เหนี่ยวพึ่ง (โอ)
Credit Suisse
คุณ ภาวิณี เหรียญกนกกุล (ภา)
บริษัท เพรสทีจ พริ้นติ้ง จำกัด
คุณ ภิญญ์ภัสสร เรขะรุจิ (จ๋า)
Aeronautical Radio if Thailand Ltd.
คุณ ภูมรินทร์ รุ่งรัศมีพัฒน์ (ตี๋)
Siam quality work Co Ltd
คุณ ภูริเดช อึ้งสุประเสริฐ (ภูมิ)
บริษัท สัมมากร จำกัด มหาชน
คุณ มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล (ท๊อป)
Mastermind group
คุณ ยลดา แสงเสริมญาติ (Buu)
Dreamlandandhouse
คุณ รออิส อัลนะห์ดี (Is)
Gano Excel Enterprise Thailand Co.,Ltd
คุณ รังสิมันตุ์ วัชรานนท์ (ลูกเกด)
บริษัท สงวนออโต้คาร์ จํากัด
คุณ รัฐวุฒิ แสวงศักดิ์ (เก่ง)
บริษัท สยามเอสอาร์อาร์ทราเวล จำกัด
คุณ รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (นุ้ย)
BrandBuffet
คุณ รามา รัศมีรามา (เมฆ)
บริษัท บิ๊กเว็สท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ ริฐิกา ดีลา (ริก้า)
The Surface Food Industries Co.,Ltd.
คุณ วชิรา โชติยานนท์ (จุ๋ม)
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด
คุณ วณต จำปีรัตน์ (Perth)
หจก.ศรีเจริญภัณฑ์
คุณ วรพล สุขีวัฒนา (ต้อง)
Doctor Tony
คุณ วรวรรณ ลีลาภรณ์ (กิ๊ฟ)
Livity Aesthetic Clinic
คุณ วรีพร แก้วสว่าง (เบนซ์)
Mrs.Bangonsri sons
คุณ วรุตม์ วงศ์วโรทัย (จอนนี่)
โซ เบเวอร์เรจ จำกัด
คุณ วิชดา นิติภักดิ์ (ปุ้ย)
บริษัท เอเลนน่า เฮลท์ตี้ จำกัด
คุณ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ (วุ้นเส้น)
Virica cosmetic Ltd
คุณ วิสิษฐ กอวรกุล (เอ๋)
บริษัท เจดับบลิว เรียลเอสเตท จำกัด
คุณ วีรสิทธิ์ วิมลโลหการ (โอลิเวอร์)
Okp property
คุณ วุฒิไกร​ ชัยเศวตกานนท์ (ปาล์ม)
มหากิจรับเบอร์
คุณ ศักดา อุดมรัตนานนท์ (หก)
บจก.แอนเดอสัน แอทเส็ท
คุณ ศุภรา เจียมมานิสกุล (โตโต้)
เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส
คุณ สกลธี ภัททิยกุล (จั้ม)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณ สิทธวีร์ ทรัพย์สถาพรณุภา (บาส)
Tabienmongkol
คุณ สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล (เจ)
INCORP., CO. LTD
คุณ สุธาสินี ลิขิตลัญฉกร (ตาต้า)
บูทีค โฮเทล คอลเลคชั่น
คุณ สุธินี ลีลาวิวัฒน์ (กิด)
Fashion and luxury consultant
คุณ สุธี ลัคนสุทิน (เปี๊ยก)
นักลงทุนอิสระ
คุณ อนล ธเนศวรกุล (ต้น)
Unison Laboratories Co., Ltd.
คุณ อนันต์ อาศิรเลิศสิริ (Sun)
SUN 168 Corporation
คุณ อนุตตรา พร้อมทวีสิทธิ์ (น้ำตาล)
Centara Watergate Pavillion Hotel
คุณ อนุสร โลหะพันธกิจ (เป้)
เท็กซีก้า
คุณ อรรถสิทธิ์ อรรถกระวีสุนทร (เต้)
บริษัท ธวิภา จำกัด
คุณ อวัศยา ไชยสงวนมิตต์ (ดิว)
Lamptan lighting 2001
คุณ อัญญาพร อัศวตระกูลวงค์ (อัญญา)
Ang Solution
คุณ อุรศรี ศิริสุวรรณ (นุ่น)
Citibank
คุณ นัยธาดา นันทน์วิธู (เคนจิ)
Zedere Inc Pte (Singapore)
นายแพทย์ ดิตถพงษ์ บุญอำพล (นาย)
โรงพยาบาลเอสโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
นายทพ. ศิริพงษ์ วิภาศิริ (Oz)
The Air
คุณ นรุตม์ เลิศวิทยากรณ์ (ชิว)
SMART HOME (THAILAND)
คุณ บดินทร์ แสงอารยะกุล (อาร์ท)
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
คุณ พดด้วง คงคามี (Don)
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พันตำรวจเอก เนติ วงษ์กุหลาบ (โฟ๊ค)
กองบังคับการปราบปราม
คุณ พิมพ์รำไพ เมฆวิบูลย์ (Pym)
Pym The Storyteller

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy